Projecten / Afspraken

Richtingwijzers voor de culturele sector post-corona

Platform ACCT heeft rond drie thema’s ‘richtingwijzers’ uit laten werken om tot alternatieven te komen die de culturele en creatieve sector na de huidige COVID-19 crisis zo snel mogelijk sociaal-economisch duurzamer maken. Onderzoeker en adviseur Joost Heinsius (Values of Culture & Creativity) verzamelde hiervoor input van zowel werkenden als organisaties in de sector. De uitkomsten richten zich op drie thema’s:

1 Sociale zekerheid en gelijk speelveld
De gevolgen van de crisis laten verscherpt zien dat de sociaal-economische positie van werkenden in de culturele en creatieve sector kwetsbaar is. De wijze waarop de sociale zekerheid in Nederland geregeld is leidt voor met name zelfstandigen en tijdelijke werknemers tot een nijpende situatie. Terwijl het percentage zelfstandigen in de sector een van de hoogste in Europa is! De vraag binnen dit thema is hoe we binnen de sector een gelijk speelveld voor verschillende soorten contracten (zelfstandig, tijdelijk en vast) kunnen creëren en hoe we komen tot eerlijke beloning (fair pay). De rapporten van de Commissie Borstlap en de WRR dienen hierbij als leidraad, de Fair Practice Code als norm.

Platform ACCT wil bijdragen aan het formuleren van een visie op de arbeidsmarkt van de toekomst voor zelfstandigen en werkenden in deze sector, waarbij én een gelijk speelveld én betere sociale bescherming geregeld is. Wij zijn momenteel in afwachting van de onderzoeksresultaten van Panteia naar ‘the status and working conditions of artists’, een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. De uitkomsten zullen de basis vormen voor eventuele deelname aan een Europese werkgroep van EU-lidstaten over dit onderwerp via de "Open Method of Coordination" (OMC. Eind 2021 start de OMC-groep over de arbeidsomstandigheden van kunstenaars binnen de EU.

2 Zelfstandigen aan het werk en het versterken van hun verdienvermogen
De generieke COVID-19 steunmaatregelen van de rijksoverheid blijken voor een flink deel van de zelfstandigen binnen de culturele en creatieve sector niet of nauwelijks geschikt. Het veronderstelde 'trickle-down effect' van instellingen naar zelfstandigen is beperkt. Het is van belang dat er naar opdrachten buiten de eigen sector wordt gezocht. Als dat werkt, heeft dat als bijkomend voordeel dat het verbeeldend en oplossend vermogen in andere delen van de samenleving meer erkenning krijgt. Project IDOLS* heeft in het afgelopen jaar bewezen een aanjagende rol te spelen door opdrachtgeverschap te stimuleren en te professionaliseren en daar lering uit te halen.

Platform ACCT stelt zich ten doel de markt voor de culturele en creatieve sector te vergroten door het ontwikkelen en professionaliseren van opdrachtgeverschap en het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. We zijn momenteel in gesprek met de Federatie Creatieve Industrie, het Ministerie van OCW en stakeholders uit zowel culturele als economische hoek om vervolg te geven aan project IDOLS en zoveel mogelijk cultureel en creatief zelfstandigen, werkenden en organisaties bij te laten dragen aan complexe vraagstukken in onze samenleving en tegelijk hun potentieel verdienvermogen te vergroten.

3 Digitalisering
Tijdens de COVID-19 crisis is de samenleving in zeer korte tijd overgeschakeld op digitale vormen van expressie, overdracht en samenwerken. We zien een enorme toename van digitaal aanbod in de culturele en creatieve sector. Iedereen wil zichtbaar blijven, maar slechts zelden zit hier ook een goed functionerend verdienmodel achter. Het is nog onduidelijk of online presentatievormen blijvend zijn en of makers en instellingen on- en offline op een goede manier kunnen combineren.

Platform ACCT stimuleert de ontwikkeling van digitale verdienmodellen die het verdienvermogen van de sector versterken. Samen met Cultuur+Ondernemen organiseren wij op 19 november 2020 een digitale bijeenkomst om de mogelijkheden van digitale verdienmodellen voor zelfstandige kunstenaars en makers te bespreken. Het doel van de bijeenkomst is te inventariseren welke vragen leven onder zelfstandige makers en wat de mogelijkheden zijn voor digitale verdienmodellen. Cultuur+Ondernemen en DEN hebben eerder dit jaar samen met New Nodes een traject doorlopen over digitale strategieën en verdienmodellen voor culturele instellingen. Het resultaat is het rapport Digitaal DNA en vormt het uitgangspunt voor de bijeenkomst op 19 november.

Contactgegevens en meer informatie:

Joost Heinsius, Values of Culture & Creativity, joost@valuesofculture.eu

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief