Projecten / professionalisering

Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO)

Leren en ontwikkelen als vanzelfsprekend onderdeel van het werk speelt een belangrijke rol bij een sterke, waardevolle en toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector. Het programma PPO geeft een impuls aan de carrières van tienduizenden individuele werkenden in de culturele en creatieve sector. Alle werkenden (waaronder ook zzp’ers) kunnen het beschikbare budget gebruiken voor hun verdere kwalitatieve verdieping en ontwikkeling, maar ook voor versterking van ondernemerschap, verbreding van hun creatieve carrière of voor andere vormen van bij- of omscholing. Zo kan PPO de individuele carrières van werkenden in de sector duurzaam versterken en hun relevantie en toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt borgen. Dat helpt hen hun werk te behouden, van werk te wisselen binnen de sector of indien gewenst daarbuiten nieuw werk te vinden. Toegang tot een eigen persoonlijk ontwikkelbudget zorgt ervoor dat zij zelf regie krijgen en houden over hun persoonlijke ontwikkeling en daar de verantwoordelijkheid voor nemen.

De minister van OCW heeft aangegeven eenmalig €15 miljoen te investeren in scholing en ontwikkeling in de culturele en creatieve sector en dat jaarlijks aan te zullen vullen met een bijdrage van €1 miljoen. Hiermee stimuleert de minister werkenden en hun netwerken, organisaties en samenwerkingsverbanden om structureel te werken aan duurzame inzetbaarheid en continue professionele ontwikkeling. Dat komt de werkgelegenheid, het eigen verdienvermogen en de kwaliteit van het werk ten goede. Deze impuls moet de sector er toe aan zetten om ook zelf blijvend financieel te investeren in de eigen professionele ontwikkeling.

Het budget dat bij het ministerie van OCW wordt aangevraagd voor het programma PPO matcht met een bijdrage van degenen die er profijt van hebben: de individuele werkenden en hun werkverleners. De sector ontwikkelt een Sociaal Arrangement dat – mede in aansluiting op bestaande cao’s – afdrachten en opnames regelt. We gaan uit van een variabel budget per werkende over de looptijd van vier jaar. In die periode kunnen circa 29.759 werkenden zich professioneel ontwikkelen met rechtstreekse financiering plus hun eigen bijdrage in geld en tijd.

Het grootste deel van het budget zal direct ten goede komen aan individuele werkenden. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergoten van het bewustzijn van werkenden in de eigen ontwikkelbehoefte en inzicht in de mogelijkheden door tools en training. Ook het zichtbaar en inzichtelijk maken van verworven competenties en ervaring valt hieronder. Ook wordt gewerkt aan een uitnodigende leercultuur via het stimuleren van initiatieven vanuit de sector zelf, gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan experimenten en aan gezamenlijke vernieuwende initiatieven, zoals learning communities, living labs en field labs.

Werktuig PPO

Op 8 oktober 2020 lanceerde minister van Engelshoven van OCW officieel de uitvoering van werktuig PPO: een digitale aanvraagtool voor cofinanciering. Werktuig PPO staat open voor zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen/zzp’ers voor aanvragen van een bijdrage voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling. Op de website werktuigppo.nl vind je meer informatie en kan je een aanvraag voor cofinanciering van je ontwikkelplan doen. Naast de cofinanciering (1/3 van de kosten) vanuit PPO wordt ook een bijdrage van de werkgever en de werknemer of zelfstandige verwacht. De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is drie werkdagen. Je kan zelf kiezen welke vorm van ontwikkelen het beste bij je past. Individueel of collectief, klassiek opleiden of een peer to peer traject? Jij kiest, wij faciliteren.

Pilots PPO

In het najaar van 2019 zijn twee pilotprojecten uitgevoerd om in kaart te brengen wat haalbare en bruikbare instrumenten zijn, die kunnen worden ingezet voor permanente professionele ontwikkeling. Via deze pilots deden we ervaring op met het stelsel van beoordeling, criteria, toewijzing en evaluatie van professionele ontwikkeltrajecten die door het programma PPO (mede) worden gefaciliteerd. We onderzochten hiermee ook hoe er effectief kan worden samengewerkt; hoe kunnen verschillende partijen in een vraag gestuurde aanpak zaken optimaal op elkaar afstemmen?

De resultaten van deze pilots zijn in het najaar van 2020 opgeleverd.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief