Projecten / Afspraken

Honoraria & tarieven | Onderzoek honorariumrichtlijnen freelance musici

Een honorariumrichtlijn in de culturele sector werkt het beste als daarin de nadruk ligt op goed opdracht- of werkgeverschap en minder op het beschermen van laag- of niet-betaalde makers. Dat is een van de bevindingen van onderzoeker Henk Vinken (Pyrrhula Research) in het rapport ‘Honorariumrichtlijnen’, dat eind februari 2019 verscheen.

In opdracht van Fonds Podiumkunsten voerde onderzoeker Henk Vinken een verkenning uit naar de werking van bestaande honorariumrichtlijnen in de culturele en creatieve sector. Zulke richtlijnen bestaan momenteel in wisselende vormen voor beeldend kunstenaars, schrijvers/vertalers, componisten en musici in muziekensembles. In sommige cao’s, zoals de cao Toneel en Dans en cao Nederlandse Podia, zijn tariefafspraken opgenomen voor zelfstandigen.

Project ‘Tariefafspraken voor freelance musici’

In navolging op de eerste verkenning voerde Henk Vinken in 2020 een vervolgonderzoek uit naar honorariumrichtlijnen specifiek voor freelance musici. In het project werd de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelance musici, zowel musici in de klassieke muziek als in de popmuziek, onderzocht. Einddoel was te komen tot een voorstel voor tariefafspraken en een handleiding met de kernzaken waaraan men moet denken, rekenwijzen etc., zodat de werkwijze(n) ook eenvoudig beschikbaar is voor andere (sub)sectoren.

Dit onderzoek sluit aan bij de discussie over Fair Practice, specifiek het toepassen van fair pay in de podiumkunstensector. Er bestaan verschillende cao’s en honorariumrichtlijnen en beloningsnormen in de muzieksector. Deze afspraken zijn in de praktijk niet toereikend om er voor te zorgen dat freelance musici te allen tijde kunnen rekenen op een billijk tarief (fair pay) voor hun diensten. De analyse van de structuur van de muziekwereld van klassieke en popmusici is expliciet onderdeel van dit onderzoek.

Hoofdvragen van het onderzoek:

  • Wat is het doel van tariefafspraken en voor wie gelden die?
  • Waarover moeten de tariefafspraken gaan?
  • Met wie worden de afspraken gemaakt?
  • Hoe moeten de afspraken eruit zien?
  • Welke voorwaarden zijn relevant?

Resultaten
Het onderzoek werd vanaf het beginstadium georganiseerd met behulp van sectorexperts uit beide muzieksectoren, te weten Caroline Cartens en Dorine Schoon voor klassieke muziek en Steijn Koeijvoets en Cedric Muyres voor popmuziek. In november 2020 verscheen het eindrapport met conclusies: pacct-onderzoek-tariefafspraken-voor-freelance-musici-hth-research-november-2020.pdf. Alle partijen in de klassieke en de popmuziek willen eerlijker tarieven, dat wil zeggen een hogere gage dan er nu betaald worden. Cao’s zijn een referentiepunt voor beide partijen (waarbij pop naar klassiek kijkt), maar er wordt breed gepleit voor ‘een simpele afspraak over een eerlijk tarief’ zodat je gewoon weet ‘wat je per uur kan vragen’. Beide groepen musici willen met tariefafspraken richting podia kunnen communiceren wat een optreden kost. ‘Dan kan je zeggen dat als je als zaal een project wil hebben dat zoveel kost en je niet hoeft te beknibbelen op musici.’

In navolging op de verkenning naar afspraken onder freelance musici voert HTH Research tevens een onderzoekstraject uit onder archeologen.

Contactgegevens en meer informatie:
HTH Research i.s.m. Lisa Wolters
Henk Vinken, info@hth-research.nl
hth-research.nl

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief