Actueel / 28 januari 2021

Platform ACCT is op stoom!

Platform ACCT is op stoom!

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) is begin 2020 opgericht. We zijn ondertussen dus een jaar onderweg – én op stoom!

Als opvolger van de Regiegroep werkt Platform ACCT door aan de agendapunten uit de Arbeidsmarktagenda zoals deze in 2017 door de sector is vastgesteld. Kortgezegd is ons doel om de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector blijvend te versterken, met daarbij in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de positie van werkenden. We hebben in 2020, ondanks alle beperkende maatregelen rondom corona, onze organisatie op orde gebracht. Er staat een team klaar van zes medewerkers, die zich in de komende maanden via onze nieuwsbrief zullen voorstellen.

Zo maak je kennis met Martin Verboom, verantwoordelijk voor het in oktober gelanceerde www.werktuigppo.nl. Daar heb je vast al iets over gehoord. Doel van werktuig PPO is om werkenden in de sector een (financieel) steuntje in de rug te geven bij het volgen van een cursus of opleiding. Er zijn al zo’n 2700 aanvragen ingediend. En dat is mooi, want het professionaliseren van de sector is één van de thema’s waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

Of wat dacht je van onze jurist Rogier Wennink? Rogier heeft de afgelopen maanden gewerkt aan DigiPACCT. Dit platform biedt een online overzicht van arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector waarop je straks (objectief en onafhankelijk) alles kunt vinden over rechten en plichten. In onze nieuwsbrief van februari lees je hier alles over!

Collega Wim Kronemeijer, onze secretaris, zorgt dat alles wat we doen in goede banen wordt geleid, bijvoorbeeld ook de bijeenkomsten van de Deelnemersraad. Die Raad, met vertegenwoordigers uit de sector, is voor ons zowel een toetssteen voor uit te voeren projecten als sparringpartner.

Hester Swaving is onze projectcoördinator en bewaakt de voortgang van onze projecten, zoals het onderzoek naar samenwerking op het gebied van publieksdata of het inventariseren van tariefafspraken en honorariumrichtlijnen in de archeologie. Over die twee onderwerpen lees je meer in deze nieuwsbrief.

En Nancy van Oorschot werpt zich als onze communicatie-expert altijd vol op de nieuwsbrief die je nu leest, evenals de website en socials. Dus wil je echt niks missen? Volg ons dan ook op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Platform ACCT staat voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Dat doel bereiken is een zaak van de middellange termijn. Maar die toekomst staat natuurlijk niet los van de huidige situatie en de corona-pandemie helpt de arbeidsmarkt zeker niet. Wij richten ons als Platform ACCT niet primair op de acute steunmaatregelen van het kabinet, daar zijn andere partijen in de sector mee bezig. Wel zijn we sinds september 2020 aangesloten bij de Taskforce Culturele en Creatieve Sector en ondersteunen vanuit die rol diverse lobby-initiatieven. In 2021 gaan we aan de slag met een agenda voor de sector na corona, met daarbij o.a. aandacht voor nieuwe (digitale) verdienmodellen die gedurende de pandemie of in een veranderende samenleving (het “nieuwe normaal”) mogelijk zijn. Houd voor meer informatie deze nieuwsbrief en onze website in de gaten.

Platform ACCT werkt op basis van drie hoofdonderwerpen aan het verbeteren van de arbeidsmarkt. Ten eerste gaan we diverse projecten uitvoeren met als onderwerp het vergroten van het verdienvermogen. Hierbij werken we zowel aan marktstimulering (het vergroten van de financiële middelen en mogelijkheden) als aan het individueel inkomen van werkenden in de sector. Het stimuleren van scholing en professionalisering is het tweede onderwerp. Hierbij gaat het met name om duurzame inzetbaarheid van werkenden. En, tenslotte, pakken we onze rol in de dialoog tussen sociale partners (werk/opdrachtgevers en werk/opdrachtnemers). Hierbij gaat het om het initiëren, faciliteren en bevorderen van billijke afspraken en sociale arrangementen voor de sector.

Met het oog op de gevolgen van corona, zal het komend jaar niet makkelijk worden voor de sector. Het team van Platform ACCT staat echter te popelen om de schouders eronder te zetten en, samen met jullie, te werken aan een stevige toekomstbestendige culturele en creatieve sector!

Sjoerd Feitsma
Directeur Platform ACCT

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief