Actueel / 25 januari 2021

Onderzoek Arbeidsvraagstukken Archeologie afgerond

Platform ACCT maakt als onderdeel van het thema 'Afspraken' een brede inventarisatie van honorariumrichtlijnen en tariefsafspraken onder (freelance) makers in meerdere beroepsgroepen. In navolging op de verkenning naar afspraken onder freelance musici voerde HTH Research een onderzoekstraject uit onder archeologen. Dit traject vond plaats in het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een helder beeld van inkomens en ervaren knelpunten volgend uit dit onderzoek gaat bij deze evaluatie een expliciete rol spelen. Samen met sectorexperts vanuit de diverse belangenorganisaties in de archeologiesector werd een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de ervaren knelpunten.

Belangrijke inzichten over arbeidsmarktpositie van archeologen
Het onderzoek Arbeidsvraagstukken Archeologie heeft belangrijke inzichten opgeleverd over de arbeidsmarktpositie van archeologen, met name over de arbeidsvoorwaarden en hun werkomstandigheden van archeologen die in de AMZ-cyclus werken (gericht op archeologische monumentenzorg). Er worden knelpunten ervaren wat betreft de hoogte van de beloning, het type dienstverband (kans op vaste baan), ontwikkelmogelijkheden, werkdruk (omgang met meerwerk) en afspraken over werk op locatie. Vooral gedetacheerde archeologen, archeologen in tijdelijke dienst, nog pas kort werkende archeologen en archeologen die voor opgraafbedrijven werken ervaren deze knelpunten. Alle archeologen willen tot betere afspraken over contractvoorwaarden komen. Bijvoorbeeld in de vorm van minimum tariefafspraken voor zzp’ers of een cao voor archeologen die bij opgraafbedrijven werken. Daarnaast wijzen archeologen ook op het systeem waarbinnen de archeologie opereert: marktwerking en de selectie op prijs bepalen de budgetten en zo de beloning en beschikbare werktijd. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen over hoe nu verder, onder andere het starten van de dialoog met kwetsbare groepen werkenden in de archeologie en het discussiëren over de effecten van marktwerking.

Evaluatie Erfgoedwet
Met dit onderzoek is een stap gezet richting fair practice en collectieve afspraken binnen de archeologie, zoals afgesproken in de Arbeidsmarktagenda. Het ministerie van OCW neemt de resultaten van dit onderzoek in 2020/21 mee in de evaluatie van de archeologische onderdelen van de Erfgoedwet. Samen met belanghebbenden in de archeologische monumentenzorg wil het ministerie de praktische werking van de wet inzichtelijk maken en toetsen aan de doelstellingen van het Verdrag van Valletta. Voor sommige onderdelen, zoals de arbeidsmarkt binnen het vak, was nader onderzoek nodig. Uiteindelijk wil de minister van OCW aan de Raad voor Cultuur (i.s.m. de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur) advies vragen over belangrijke onderdelen uit de archeologische wetgeving. Meer informatie over de evaluatie van de Erfgoedwet onderdeel archeologie is te vinden via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer informatie over dit onderzoek op de projectpagina.

Contact

Voor meer informatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst kun je contact opnemen met secretaris Wim Kronemeijer via info@platformacct.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief